Článek 10. Reklamační řád

10.1. Prodávající odpovídá za vady zboží ve smyslu účinných a platných obecně závazných právních předpisů ČR.

10.2. Pokud u zboží není uvedeno jinak, poskytovaná záruka na zboží je 2 roky. Záruční doba začíná běžet dnem doručení zboží kupujícímu. Záruka na zboží se nevztahuje tehdy, pokud k poškození, vadě, resp. chybě výrobku došlo nesprávným zacházením zboží, nesprávným používáním zboží, nesprávným ošetřováním zboží apod.

10.3. Kupující je oprávněn prodávajícího předem kontaktovat za účelem způsobu vyřízení reklamace.

10.4. V případě, že kupující chce reklamovat zboží, je kupující povinen prokázat, že zboží bylo zakoupeno u prodávajícího. Kupující je povinen po dohodě s prodávajícím zaslat zboží, které má být předmětem reklamace na adresu prodávajícího, a to jako balík doporučenou zásilkou spolu s kopií daňového dokladu, který byl kupujícímu zaslán spolu se zbožím při koupi.

10.5. Prodávající je povinen vyřídit reklamaci zboží nejpozději do 30 dnů ode dne doručení zboží na reklamaci a zároveň je ve stejné lhůtě povinen informovat kupujícího o způsobu vyřízení reklamace a zaslání dokladu o vyřízení reklamace.

10.6. Po doručení reklamace je prodávající oprávněn kontaktovat kupujícího e-mailem, resp. telefonicky za účelem vyřízení reklamace. Kupující je povinen poskytnout jakoukoli součinnost prodávajícímu při vyřizování reklamace.

10.7. Prodávající je oprávněn vyřídit reklamaci jedním z následujících způsobů:

- Oprava vady zboží

- Výměna zboží

- Výměna za jiné zboží, které si vyberete (do hodnoty reklamovaného zboží)

- Vrácení peněz

10.8. Pokud jde o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Prodávající může vždy namísto odstranění vady vyměnit vadnou věc za bezvadnou. V ostatním platí pro odpovědnost prodávajícího za vady zboží ustanovení obecně závazných právních předpisů

10.9. Kupující má právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním reklamace.

Reklamační formulář ke stažení ve formátu PDF ZDE

 

Obchodní podmínky si můžete přečíst ZDE